Program

Moje ciepło

Jaki jest cel programu
Moje ciepło?

Dotacje do pomp ciepła
w nowych domach

Dodatkowo wsparciem może zostać objęta instalacja hydrauliczna, jej montaż, a także analiza potrzeb energetycznych. Aby ubiegać się o wsparcie, właściciele nowych domów muszą złożyć wniosek do instytucji, która je udziela.

Muszą one podać wszystkie wymagane informacje, w tym dane dotyczące budynku, jego lokalizacji, systemu grzewczego, który chcą zainstalować, oraz dane dotyczące ewentualnych zmian, które zostaną wprowadzone w budynku. Większość instytucji zajmujących się udzielaniem wsparcia wymaga także przedstawienia przygotowanego przez specjalistę audytu energetycznego. Po złożeniu wniosku i przedłożeniu dokumentacji instytucja przeanalizuje wniosek i albo go zaakceptuje, albo odrzuci.

Jaki jest
cel programu?

Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych poprzez zwiększenie udziału pomp ciepła powietrznych, wodnych i gruntowych.

Program obejmuje również wsparcie techniczne i finansowe dla inwestorów, aby ułatwić im instalację systemów pomp ciepła i innych technologii OZE. Program będzie również wspierał edukację dotyczącą efektywności energetycznej i wykorzystywania OZE w budynkach mieszkalnych.

Komu przysługuje dotacja z programu Moje Ciepło?

Program Moje Ciepło jest skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w których mieszkańcy posiadają odrębne własności lokali. Dotacja przysługuje również osobom, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków w których znajdują się lokale użytkowe.

Czy każdy nowy dom kwalifikuje się do wsparcia?

Nie, nie każdy nowy dom kwalifikuje się do wsparcia programu Moje Ciepło. Program ten przeznaczony jest dla osób, które mieszkają w budynkach o niskiej efektywności energetycznej, w tym w budynkach mieszkalnych starszego typu, a także w budynkach wielorodzinnych i budynkach wielokondygnacyjnych.

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania w programieMoje Ciepło zależy od wysokości inwestycji oraz dochodów gospodarstwa domowego. Osoby o niskich dochodach mogą otrzymać dofinansowanie do 90% kosztów inwestycji lub do wysokości 35000 zł. Jednak wszystko zależy od decyzji Ministerstwa Klimatu.

Wysokość dofinansowań programu Moje Ciepło

Dofinansowania do pomp ciepła w nowych domach

Procentowy udział w dotacji
Procentowy udział dotacji z KDR*
Maksymalne kwoty dofinansowania
Gruntowe pompy ciepła
do 30%
do 45%
21 000 zł
Pompy ciepła powietrze/woda
do 30%
do 45%
7 000zł
Pompy ciepła powietrze/powietrze
do 30%
do 45%
7 000 zł
Procentowy udział w dotacji
Procentowy udział dotacji z KDR*
Maksymalne kwoty dofinansowania
Gruntowe pompy ciepła
do 30%
do 45%
21 000 zł
Pompy ciepła powietrze/woda
do 30%
do 45%
7 000zł
Pompy ciepła powietrze/powietrze
do 30%
do 45%
7 000 zł

źródło: mojecieplo.gov.pl

*Karta Dużej Rodziny

Pytania i odpowiedzi

Etapy rozpatrywania wniosku:

1

Rejestracja wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW – do 3 dni od daty wpływu wniosku wysłanego przez Wnioskodawcę w GWD.

2

Ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 60 dni od daty rejestracji wniosku.

Jeżeli to konieczne, następuje wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu lub jakościowych – wnioskodawca ma na to do 10 dni.

3

Ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 10 dni od daty uzupełnienia wymaganych informacji/dokumentów.

6

Umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania;

5

Poinformowanie Wnioskodawcy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

4

Kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych – do 20 dni od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu i jakościowych;

7

Podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji.

8

Zawiadomienie Wnioskodawcy o przyznaniu dotacji.

9

Zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.
Budżet programu wynosi 600 mln zł.